Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (6/2017) Podpisanie umowy w zakresie przetwarzania informacji chronionych

Raport bieżący z plikiem 6/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/1027 z dnia 5 października 2017 roku Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2017 roku Emitent zawarł z Orange Polska S.A. umowę, która reguluje zobowiązania Emitenta w zakresie przetwarzania informacji chronionych, tj. danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych od spółek z całej grupy kapitałowej Orange Polska S.A.

Umowa przewiduje możliwość nałożenia na Emitenta kary umownej w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy dotyczących informacji chronionych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji kolejnych etapów negocjacji, w tym w szczególności w zakresie zawarcia kolejnych umów oraz ich warunków, Emitent będzie przekazywał w trybie publikacji stosownych raportów.