Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (5/2018) Negocjacje realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 5/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”;), których stroną są m.in. : spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz Powiat Bytowski, w sprawie projektu o nazwie:

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

(dalej: „Projekt”;) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020 -POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach Powiatu Bytowskiego,

• Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych

i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie

zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami

dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-

organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.799.755,20 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.