Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (4/2018) Negocjacje realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 4/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej:”Emitent” ,”Spółka” ) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”), których stroną są m.in.: spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący , Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego („JST”) Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie

w sprawie projektu o nazwie:

„Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego,

pilskiego i chodzieskiego” (dalej: „Projekt” ) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa

dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji

o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców

i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności

zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.399.670,40 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.