Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (2/2018) Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący 2/2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Dariusza Skowron (dalej:”Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku z nabyciem łącznie:

3.203 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie w dniu 25 stycznia 2018 roku transakcji nabycia łącznie 3.203 akcji Spółki,

co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz

liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 224.997 akcji Spółki reprezentujących

4,99 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów

z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 228.200 akcji Spółki reprezentujących 5,07 proc.

kapitału zakładowego Spółki oraz 5,07 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub

zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych,o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez

rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub

termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1

oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub

bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie

tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowymudziale w ogólnej liczbie

głosów:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.