Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (14/2017) Zawarcie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”

Raport bieżący 14/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskało informację na temat podpisania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy (dalej: „Umowa”), której stroną jest m.in. Emitent, w zakresie realizacji programu partnerskiego, którego celem jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze:

podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zadań

Zawarta Umowa obejmuje realizację Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”, który będzie realizowany od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. (dalej: „Projekt”) w ramach partnerstwa przez następujące instytucje: spółkę Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partnera wiodącego, Emitenta jako Partnera oraz Gminy : Borzęcin, Brzesko, Słaboszów, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice i Racławice.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi miesz-kańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomo-ściami,

• Doskonalenie kompetencji 136 kadr z 8 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera w związku z realizacją Umowy obejmują koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu opiewa na kwotę 1 489 344 zł. ( słownie : milion czterysta osiemdziesiąt dźiewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote )