Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (11/2018) Zawarcie umowy z Bit Evil S.A. w zakresie udzielenia licencji na silnik SNIPAY dla marki ERACOIN PAY

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie umowę udzielenia licencji na silnik SNIPAY („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Emitenta (licencjodawcę) licencji na korzystanie z wytworzonego przez Emitenta silnika SNIPAY, na rzecz Bit Evil S.A. (licencjobiorcy). Bit Evil S.A. będzie wykorzystywał silnik SINPAY pod marką własną ERACOIN PAY . Umowa określa sposób korzystania z silnika SNIPAY, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie pozostałe aspekty dotyczące wykonywania Umowy. Umowa została zawarta na czas określony – jednego roku licząc od dnia jej zawarcia.

Z tytułu udzielenia licencji, na polach eksploatacji wskazanych przez strony szczegółowo w Umowie, Emitentowi przysługuje wynagrodzenie kalkulowane jako procent od wartości zysku wygenerowanego przez Bit Evil S.A. z tytułu sprzedaży usług, z wykorzystaniem silnika SNIPAY należącego do Emitenta. Wynagrodzenie będzie kalkulowane każdorazowo na podstawie miesięcznych rozliczeń.

Zawracie ww. Umowy, z uwagi na sposób kalkulacji wynagrodzenia, może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.