Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (10/2018) Zakończenie negocjacji dot. realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 10/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2018 z dnia

8 marca 2018 roku dot. negocjacji realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych

w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzie-skiego” („Projekt”) informuje, iż zakończono negocjacje w zakresie realizacji Projektu.

Podmioty, które brały udział w negocjacjach, tj. spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarły stosowne umowy o współpracy oraz przyjęły harmonogramy działań, zgodnie z którymi przewidywany termin na rozpoczęcie realizacji Projektu został przez strony wyznaczony na dzień 14 maja 2018 roku.

Wymogiem formalnym rozpoczęcia realizacji Projektu jest zawarcie właściwej umowy z MSWiA o której zawarciu Emitent będzie informował w ramach właściwego raportu bieżącego.