Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Raporty

CWA SA (5/2018) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – „ LIR” Ryszard Linke

Raport Bieżący nr 5/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „„Emitent”) informuje, iż w dniu 9 maja 2018 r. podpisał umowę z Biuro Rachunkowe „LIR” Ryszard Linke, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„LIR” Ryszard Linke jest podmiotem wpisanym jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 108.

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

CWA SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Raport Kwartalny nr 4/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna raportu EBI:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (12/2018) Zakończenie negocjacji dot. realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 12/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia

9 marca 2018 roku dot. negocjacji realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” („Projekt”) informuje, iż zakończono negocjacje w zakresie realizacji Projektu. Podmioty, które brały udział w negocjacjach, tj. Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitenta jako Partner oraz Powiat Bytowski zawarły stosowne umowy o współpracy oraz przyjęły harmonogramy działań, zgodnie z którymi przewidywany termin na rozpoczęcie realizacji Projektu został przez strony wyznaczony na dzień 21 maja 2018 roku.

Wymogiem formalnym rozpoczęcia realizacji Projektu jest zawarcie właściwej umowy z MSWiA. , o której zawarciu Emitent będzie informował w ramach właściwego raportu bieżącego.

CWA SA (11/2018) Zawarcie umowy z Bit Evil S.A. w zakresie udzielenia licencji na silnik SNIPAY dla marki ERACOIN PAY

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie umowę udzielenia licencji na silnik SNIPAY („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Emitenta (licencjodawcę) licencji na korzystanie z wytworzonego przez Emitenta silnika SNIPAY, na rzecz Bit Evil S.A. (licencjobiorcy). Bit Evil S.A. będzie wykorzystywał silnik SINPAY pod marką własną ERACOIN PAY . Umowa określa sposób korzystania z silnika SNIPAY, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie pozostałe aspekty dotyczące wykonywania Umowy. Umowa została zawarta na czas określony – jednego roku licząc od dnia jej zawarcia.

Z tytułu udzielenia licencji, na polach eksploatacji wskazanych przez strony szczegółowo w Umowie, Emitentowi przysługuje wynagrodzenie kalkulowane jako procent od wartości zysku wygenerowanego przez Bit Evil S.A. z tytułu sprzedaży usług, z wykorzystaniem silnika SNIPAY należącego do Emitenta. Wynagrodzenie będzie kalkulowane każdorazowo na podstawie miesięcznych rozliczeń.

Zawracie ww. Umowy, z uwagi na sposób kalkulacji wynagrodzenia, może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

CWA SA (10/2018) Zakończenie negocjacji dot. realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 10/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2018 z dnia

8 marca 2018 roku dot. negocjacji realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych

w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzie-skiego” („Projekt”) informuje, iż zakończono negocjacje w zakresie realizacji Projektu.

Podmioty, które brały udział w negocjacjach, tj. spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarły stosowne umowy o współpracy oraz przyjęły harmonogramy działań, zgodnie z którymi przewidywany termin na rozpoczęcie realizacji Projektu został przez strony wyznaczony na dzień 14 maja 2018 roku.

Wymogiem formalnym rozpoczęcia realizacji Projektu jest zawarcie właściwej umowy z MSWiA o której zawarciu Emitent będzie informował w ramach właściwego raportu bieżącego.

CWA SA (9/2018) „Polska na Wózku” – zakończenie testów wewnętrznych

Raport bieżący 9/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 8 września 2017 roku, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku Emitent zakończył testy wewnętrzne aplikacji „Polska na Wózku”.

Kolejnym etapem realizacji projektu, będzie rozpoczęcie programu pilotażowego i stosowania aplikacji na poziomie powiatowym, zgodnie z założeniami wskazanymi w Dokumencie Informacyjnym.

O kolejnych etapy realizacji projektu „Polska na Wózku” Emitent będzie informował za pomocą raportów bieżących.

CWA SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 rok

Raport Bieżący nr 3/2018

Zarząd CWA S.A („Emitent”) informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za I kwartał 2018 rok na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2018 w dniu 31 stycznia 2018 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2018 rok był dzień 15 maja 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2018 roku nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (8/2018) Odpowiedzi na pytania zadane przez inwestorów w ramach spotkania zorganizowanego przez Emitenta zgodnie z „;Dobrymi Praktykiami Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport bieżący z plikiem 8/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) w związku ze spotkaniem z inwestorami, które zostało zorganizowane przez Emitenta oraz zadanymi w trakcie spotkania pytaniami, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść pytań zadanych przez inwestorów wraz z odpowiedziami Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: pkt. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

CWA SA (7/2018) Uruchomienie portalu o kryptowalutach oraz technologii blockchain

Raport bieżący 7/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje iż uruchomia portal internetowy kryptomapa.pl, który ma zrzeszać społeczność podmiotów lub osób zainteresowanych szeroko pojętym rynkiem kryptowalut oraz technologii blockchain. Funkcjonalności portalu będą umożliwiły m. in.: (1) wyszukiwanie punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami ; (2) publikowanie kursów kryptowalut ; (3) wymianę opinii użytkowników i ocenę punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami (4) pozycjonowanie promocje i marketing w/w punktów.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl nie pochłania znaczących nakładów inwestycyjnych, ponieważ Emitent wykorzystał do jego stworzenia głównie własne rozwiązania informatyczne oraz już zlecone i trwające prace w ramach projektów Emitenta. Emitent na dzień komunikatu nie szacuje również ewentualnych przychodów, które osiągnie dzięki uruchomieniu portalu kryptomapa.pl. jest jednak przekonany o jego potencjale.

Stworzenie portalu jest reakcją Emitenta na duże zainteresowanie kryptowalutami , punktami przyjmującymi płatności i odpowiedzią na pojawiające się trendy rynkowe. Za pomocą portalu Emitent ma na celu ewentualne umożliwienie sobie „bycia pierwszym” poprzez jak najszybsze zaistnienie na szeroko pojętym rynku kryptowalut.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl w żaden sposób nie wpływa na dotychczasową działalność Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta nadal pozostaje branża szkoleniowo – doradcza i informatyczna oraz świadczenie tych usług w szczególności na rzecz sektora publicznego.22

CWA SA (6/2018) Rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY

Raport bieżący 6/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2017

oraz raportu ESPI nr 9/2017, informuje, że zakończyły się prace nad platformą płatności elektronicznych SINPAY.

Przeprowadzone dotychczas prace informatyczne oraz testowe wdrożenia u partnerów handlowych umożliwiły stworzenie wersji alfa platformy płatności elektronicznych SINPAY. Aplikacja SINPAY umożliwia płatności kryptowalutami w technologii blockchain.

Platforma płatności elektronicznych SINPAY będzie łączyła wiele funkcji związanych z obsługą transakcji

i wsparciem raportowym sprzedawców. Emitent nie wyklucza jej implementacji pod kątem potrzeb e-kasyn

i elektronicznych gier hazardowych. Zakończenie prac umożliwia Emitentowi rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Technologia blockchain gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz anonimowość transakcji.

Platforna SNIPAY umożliwia dokonywanie płatności różnymi kryptowalutami czy też tokenami m. in.: Bitcoin; Etherum; Litecoin ,Pascal czy Eracoin

CWA SA (5/2018) Negocjacje realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 5/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”;), których stroną są m.in. : spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz Powiat Bytowski, w sprawie projektu o nazwie:

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

(dalej: „Projekt”;) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020 -POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach Powiatu Bytowskiego,

• Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych

i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie

zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami

dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-

organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.799.755,20 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.

CWA SA (4/2018) Negocjacje realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 4/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej:”Emitent” ,”Spółka” ) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”), których stroną są m.in.: spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący , Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego („JST”) Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie

w sprawie projektu o nazwie:

„Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego,

pilskiego i chodzieskiego” (dalej: „Projekt” ) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa

dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji

o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców

i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności

zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.399.670,40 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.

CWA SA (3/2018) Nawiązanie współpracy z GIAP sp. z o.o.

Raport bieżący 3/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy

o współpracy (dalej: „Umowa”) ze spółką GIAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest dystrybucja i sprzedaż przez GIAP sp. z o.o. rozwiązania informatycznego służącego do generowania przez samorządy terytorialne raportów WPF (Wieloletnich Prognoz Finansowych). GIAP sp. z o.o. będzie również koordynował merytorycznie rozwój rozwiązania informatycznego służącego do generowania raportów WPF. Wysokość wynagrodzenia GIAP sp. z o.o. będzie uzależniona od liczby sprzedanych rozwiązań informatycznych.

W ocenie Zarządu Emitenta współpraca z GIAP sp. z o.o. znacząco przyczyni się do rozwoju sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania raportów WPF. Umowa zakłada, że minimalne przychody Emitenta z tytułu sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania raportów WPF w roku 2018 będą nie niższe niż 250 000 zł.

GIAP sp. z o.o. to Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych zajmujący się produkcją oprogra-mowania GIS oraz skanowaniem laserowym w technologii NavVis, której głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych wspierająca realizację zadań administracji samorządowej.

CWA SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny nr 2/2018

 

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

 

Podstawa prawna raportu EBI:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (1/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

-raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.,

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.,

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.,

– raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (2/2018) Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący 2/2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Dariusza Skowron (dalej:”Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku z nabyciem łącznie:

3.203 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie w dniu 25 stycznia 2018 roku transakcji nabycia łącznie 3.203 akcji Spółki,

co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz

liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 224.997 akcji Spółki reprezentujących

4,99 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów

z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 228.200 akcji Spółki reprezentujących 5,07 proc.

kapitału zakładowego Spółki oraz 5,07 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub

zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych,o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez

rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub

termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1

oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub

bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie

tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowymudziale w ogólnej liczbie

głosów:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

CWA SA (1/2018) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy z Extreme Hobby

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 z dnia

4 grudnia 2017 roku dotyczącym rozpoczęcia negocjacji z Extreme Hobby – producentem odzieży sportowej (dalej: „Extreme Hobby”), informuje o zakończeniu negocjacji oraz zawarciu umowy z Extreme Hobby, której przedmiotem jest wdrożenie przez Emitenta na rzecz Extreme Hobby platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Zgodnie z zawartą umową, platforma płatności elektronicznych SINPAY zostanie wdrożona w Extreme Hobby do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wynagrodzenie należne na rzecz Emitenta w zakresie objętym umową będzie kalkulowane jako procent od wartości zrealizowanych przez Extreme Hobby obrotów , co może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta

CWA SA (15/2017) Podpisanie umowy partnerskiej w obszarze Orange Digital Ecosystem z Orange Polska S.A.

Raport bieżący 15/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EPSI 3/2017 informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2017 roku powziął informacje o podpisaniu przez Orange Polska S.A. umowy partnerskiej „Moje Okazje” platformy Orange Digital Ecosystem („Umowa), na mocy której strony rozpoczną współpracę polegającą m.in. na oferowaniu przez Emitenta aktualnym i potencjalnym klientom Orange Polska SA możliwości otrzymania ofert na zakup towarów i usług oraz rozwiązań Emitenta.

Oferty i Produkty Emitenta prezentowane będą klientom Orange Polska S.A. za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów komunikacji marketingowej:

(1) dedykowanej strony internetowej Orange Polska S.A.;

(2) aplikacji mobilnej – Mój Orange – możliwej do pobrania w sklepach internetowych obsługujących platformy Android, iOS, Windows Mobile; lub

(3) w inny potwierdzony pomiędzy stronami sposób.

W ocenie Zarządu Emitenta wskazana powyżej umowa umożliwi Emitentowi sprzedaż szerokiemu gronu odbiorców usług ,produktów i rozwiązań technologicznych Emitenta oraz partnerów biznesowych Emitenta jednocześnie umożliwi też Emitentowi dalszy rozwój innych innowacyjnych działań Emitenta

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy Emitenta z Grupą Orange Polska S.A., a Emitent kontynuuje obecnie negocjacje z Orange Polska S.A. w zakresie dedykowanych rozwiązań informatycznych.

CWA SA (14/2017) Zawarcie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”

Raport bieżący 14/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskało informację na temat podpisania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy (dalej: „Umowa”), której stroną jest m.in. Emitent, w zakresie realizacji programu partnerskiego, którego celem jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze:

podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zadań

Zawarta Umowa obejmuje realizację Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”, który będzie realizowany od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. (dalej: „Projekt”) w ramach partnerstwa przez następujące instytucje: spółkę Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partnera wiodącego, Emitenta jako Partnera oraz Gminy : Borzęcin, Brzesko, Słaboszów, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice i Racławice.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi miesz-kańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomo-ściami,

• Doskonalenie kompetencji 136 kadr z 8 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera w związku z realizacją Umowy obejmują koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu opiewa na kwotę 1 489 344 zł. ( słownie : milion czterysta osiemdziesiąt dźiewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote )