Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Komunikaty

Finanse publiczne

Cyfrowy urząd

Zarządzanie oświatą

Prawo administracyjne

Rozwiązania informatyczne

Usługi doradcze

CWA SA (6/2017) Podpisanie umowy w zakresie przetwarzania informacji chronionych

Raport bieżący z plikiem 6/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/1027 z dnia 5 października 2017 roku Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2017 roku Emitent zawarł z Orange Polska S.A. umowę, która reguluje zobowiązania Emitenta w zakresie przetwarzania informacji chronionych, tj. danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych od spółek z całej grupy kapitałowej Orange Polska S.A.

Umowa przewiduje możliwość nałożenia na Emitenta kary umownej w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy dotyczących informacji chronionych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji kolejnych etapów negocjacji, w tym w szczególności w zakresie zawarcia kolejnych umów oraz ich warunków, Emitent będzie przekazywał w trybie publikacji stosownych raportów.

CWA SA (5/2017) : Rozpoczęcie negocjacji w zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną

Raport bieżący 5/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2017 roku rozpoczął negocjacje z firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („JWA S.A.”), których celem jest zawarcie umowy w zakresie zlecenia JWA S.A. prac programistycznych związanych z utworzeniem oraz implementacją rozwiązań informatycznych do platformy transakcyjnej Emi-tenta. Celem realizacji prac programistycznych, objętych negocjacjami jest umożliwienie świad-czenie usług za pośrednictwem platformy transakcyjnej polegających na obsłudze płatności.

Opracowane przez JWA S.A. i przekazane do Emitentowi rozwiązanie zapewnić ma obsługę płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wy-mianę) za pośrednictwem platformy transakcyjnej Emitenta.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków

i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.

CWA SA (4/2017) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy współpracy

Raport bieżący 4/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 października 2017 roku Emitent rozpoczął negocjacje zmierzające do zawarcia umowy współpracy ze spółką Bit Evil S.A. w zakresie wykorzystania kryptowaluty eracoin w projekcie platformy transakcyjnej budowanej przez Emitenta.

Za pośrednictwem platformy planowane jest świadczenie usług polegających na płatności anonimowych, obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż prowadzone pracę będą stwarzały warunki do dalszego rozwoju Spółki poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz będzie miało wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.

CWA SA (3/2017) Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego

Raport Bieżący nr 3/2017
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Emitent”) przekazuje

w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (2/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raport Bieżący nr 2/2017

 

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2017.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazania raportu okresowego będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (3/2017) Rozpoczęcie negocjacji z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym

Raport bieżący 3/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku Emitent rozpoczął negocjacje z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym, której celem jest zawarcie umowy o współpracy w zakresie dostarczania dedykowanych rozwiązań informatycznych, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych zamówień, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb, dla spółek z grupy operatora telekomunikacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat realizacji kolejnych etapów negocjacji, w tym w szczególności w zakresie zawarcia umowy oraz jej warunków, Emitent będzie przekazywał w trybie publikacji stosownych raportów.

CWA SA (2/2017) Rozszerzenie planów rozwoju Emitenta

Raport bieżący 2/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w związku ze wskazanymi w dokumencie informacyjnym planami rozwoju Emitenta, informuje, iż Emitent podjął decyzję w zakresie rozszerzenia wskazanych planów rozwoju, poprzez dywersyfikację działalności w zakresie rozwiązań informatycznych.

Dywersyfikacja działalności w ramach rozwiązań informatycznych, będzie polegała na rozpoczęciu prac przez zespół specjalistów IT nad platformą transakcyjną, umożliwiającą świadczenie usług polegających na obsłudze płatności. Emitent planuje oprzeć model sprzedażowy platformy transakcyjnej na sprzedaży licencji oraz przychodach z reklam jak tez innych modeli biznesowych, pozostając jedynym właścicielem aplikacji. Uruchomienie platformy transakcyjnej, w wersji testowej planowane jest na grudzień 2017 roku.

Emitent w ramach budowy platformy transakcyjnej, planuje realizację prac we współpracy

z ogólnopolską siecią partnerów weryfikujących tożsamość dla certyfikatów kwalifikowanych oraz z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia nabytego w ramach działalności Emitenta.

CWA S.A. (1/2017) Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), w związku

z otrzymaniem loginu i hasła do systemu ESPI informuje, że Emitent rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI.

CWA SA (1/2017) Nadanie dostepu do systemu EBI

Raport Bieżący nr 1/2017

Przydzielenie dostępu do systemu EBI
 Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 września 2017 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
 W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.
 Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.