Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Komunikaty

Finanse publiczne

Cyfrowy urząd

Zarządzanie oświatą

Prawo administracyjne

Rozwiązania informatyczne

Usługi doradcze

CWA SA (3/2018) Nawiązanie współpracy z GIAP sp. z o.o.

Raport bieżący 3/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy

o współpracy (dalej: „Umowa”) ze spółką GIAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest dystrybucja i sprzedaż przez GIAP sp. z o.o. rozwiązania informatycznego służącego do generowania przez samorządy terytorialne raportów WPF (Wieloletnich Prognoz Finansowych). GIAP sp. z o.o. będzie również koordynował merytorycznie rozwój rozwiązania informatycznego służącego do generowania raportów WPF. Wysokość wynagrodzenia GIAP sp. z o.o. będzie uzależniona od liczby sprzedanych rozwiązań informatycznych.

W ocenie Zarządu Emitenta współpraca z GIAP sp. z o.o. znacząco przyczyni się do rozwoju sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania raportów WPF. Umowa zakłada, że minimalne przychody Emitenta z tytułu sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania raportów WPF w roku 2018 będą nie niższe niż 250 000 zł.

GIAP sp. z o.o. to Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych zajmujący się produkcją oprogra-mowania GIS oraz skanowaniem laserowym w technologii NavVis, której głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych wspierająca realizację zadań administracji samorządowej.

CWA SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny nr 2/2018

 

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

 

Podstawa prawna raportu EBI:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (1/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

-raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.,

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.,

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.,

– raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (2/2018) Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący 2/2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Dariusza Skowron (dalej:”Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku z nabyciem łącznie:

3.203 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie w dniu 25 stycznia 2018 roku transakcji nabycia łącznie 3.203 akcji Spółki,

co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz

liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 224.997 akcji Spółki reprezentujących

4,99 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów

z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 228.200 akcji Spółki reprezentujących 5,07 proc.

kapitału zakładowego Spółki oraz 5,07 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub

zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych,o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez

rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub

termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1

oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub

bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie

tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowymudziale w ogólnej liczbie

głosów:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

CWA SA (1/2018) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy z Extreme Hobby

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 z dnia

4 grudnia 2017 roku dotyczącym rozpoczęcia negocjacji z Extreme Hobby – producentem odzieży sportowej (dalej: „Extreme Hobby”), informuje o zakończeniu negocjacji oraz zawarciu umowy z Extreme Hobby, której przedmiotem jest wdrożenie przez Emitenta na rzecz Extreme Hobby platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Zgodnie z zawartą umową, platforma płatności elektronicznych SINPAY zostanie wdrożona w Extreme Hobby do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wynagrodzenie należne na rzecz Emitenta w zakresie objętym umową będzie kalkulowane jako procent od wartości zrealizowanych przez Extreme Hobby obrotów , co może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta

CWA SA (15/2017) Podpisanie umowy partnerskiej w obszarze Orange Digital Ecosystem z Orange Polska S.A.

Raport bieżący 15/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EPSI 3/2017 informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2017 roku powziął informacje o podpisaniu przez Orange Polska S.A. umowy partnerskiej „Moje Okazje” platformy Orange Digital Ecosystem („Umowa), na mocy której strony rozpoczną współpracę polegającą m.in. na oferowaniu przez Emitenta aktualnym i potencjalnym klientom Orange Polska SA możliwości otrzymania ofert na zakup towarów i usług oraz rozwiązań Emitenta.

Oferty i Produkty Emitenta prezentowane będą klientom Orange Polska S.A. za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów komunikacji marketingowej:

(1) dedykowanej strony internetowej Orange Polska S.A.;

(2) aplikacji mobilnej – Mój Orange – możliwej do pobrania w sklepach internetowych obsługujących platformy Android, iOS, Windows Mobile; lub

(3) w inny potwierdzony pomiędzy stronami sposób.

W ocenie Zarządu Emitenta wskazana powyżej umowa umożliwi Emitentowi sprzedaż szerokiemu gronu odbiorców usług ,produktów i rozwiązań technologicznych Emitenta oraz partnerów biznesowych Emitenta jednocześnie umożliwi też Emitentowi dalszy rozwój innych innowacyjnych działań Emitenta

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy Emitenta z Grupą Orange Polska S.A., a Emitent kontynuuje obecnie negocjacje z Orange Polska S.A. w zakresie dedykowanych rozwiązań informatycznych.

CWA SA (14/2017) Zawarcie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”

Raport bieżący 14/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskało informację na temat podpisania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy (dalej: „Umowa”), której stroną jest m.in. Emitent, w zakresie realizacji programu partnerskiego, którego celem jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze:

podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zadań

Zawarta Umowa obejmuje realizację Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”, który będzie realizowany od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. (dalej: „Projekt”) w ramach partnerstwa przez następujące instytucje: spółkę Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partnera wiodącego, Emitenta jako Partnera oraz Gminy : Borzęcin, Brzesko, Słaboszów, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice i Racławice.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi miesz-kańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomo-ściami,

• Doskonalenie kompetencji 136 kadr z 8 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera w związku z realizacją Umowy obejmują koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu opiewa na kwotę 1 489 344 zł. ( słownie : milion czterysta osiemdziesiąt dźiewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote )

CWA SA (5/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 5/2017

Zarząd CWA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa z EBC Solicitors S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:

1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

CWA SA (6/2017) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raport Bieżący nr 6/2017

Zarząd CWA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).

 

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:

 1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

CWA SA (13/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy z Gminą Białą

Raport bieżący 13/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI

nr 7/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącego wyboru oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego

– Gmina Biała, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Gminą Białą umowę na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej admini-stracji publicznej ” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (dalej: „Umowa”)

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowa-dzenia szkoleń w zakresie orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej, orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami oraz obsługi klienta w administracji samorządowej. Szkolenia będą realizowane w okresie I kwartału 2018 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, wartość Umowy wynosi 134.000 zł.

CWA SA (12/2017) Zawarcie umowy z JWA S.A. zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną

Raport bieżący 12/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 18 października 2017 roku dot. rozpoczęcia negocjacji w zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną, informuje, iż w dniu 5 grudnia 2017 roku zawarł z JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („JWA S.A.”) umowę o współpracy na podstawie której Emitent zlecił JWA S.A. realizację prac programistycznych związanych z utworzeniem oraz implementacją rozwiązań informatycznych do platformy transakcyjnej Emitenta (dalej: „Umowa”).

Realizacja Umowy oraz wykonanie prac programistycznych związane jest z usługami za pośrednictwem platformy transakcyjnej Emitenta polegających na obsłudze płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).

Zgodnie z zawartą Umową, wykonanie prac programistycznych nastąpi do dnia 31.12.2017r

Umowa bezpośrednio nie będzie wywierała istotnego na sytuację finansową Emitenta oraz nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

CWA SA (11/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy na organizację seminariów branżowych z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach postępowania nr 187a/ORE/US/2017

Raport bieżący 11/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI

nr 8/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku dotyczącego wyboru oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizację 5 seminariów branżowych”, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji umowę na organizację przez Emitenta konferencji we Wrocławiu (dalej: „Umowa”) w związku z postępowaniem prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji nr 187a/ORE/US/2017 na usługi społeczne

pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do organizacji konferencji we Wrocławiu, która odbędzie się w dniu 12 -13 grudnia 2017 r , a zakres usług świadczonych przez Emitenta na podstawie Umowy obejmuje wsparcie zamawiającego oraz przygotowanie i obsługę konferencji, świadczenie usług konferencyjnych, zapewnienie usługi restauracyjnej, usługi hotelowej oraz usługi transportowej.

Zawarcie Umowy oraz jej realizacja w ocenie Emitenta przyczyni się do ugruntowania silnej pozycji CWA w obszarze realizacji zadań dla sektora edukacji rządowej i samorządowej

Wartość realizowanej Umowy wyniesie :122 880 zł .

CWA SA (10/2017) Rozpoczęcie negocjacji z Extreme Hobby

Raport bieżący 10/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 roku rozpoczął negocjacje z producentem odzieży sportowej marką Extreme Hobby , których celem jest zawarcie umowy w zakresie wdrożenia w Extreme Hobby platformy płatności elektroninych o roboczej nazwie SINPAY.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.

CWA SA (9/2017) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy ramowej ze spółką BitEvil S.A.

Raport bieżący 9/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017

z dnia 6 października 2017 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o współpracy) informuje,

iż w dniu dzisiejszym doszło do zakończenia negocjacji oraz zawarcia umowy o współpracy ze spółką BitEvil S.A.

z siedzibą w Warszawie w zakresie wykorzystania kryptowaluty Eracoin w platformie płatności elektronicznych,

o roboczej nazwie SINPAY, której uruchomienie planuje Emitent (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z Umową, za pośrednictwem platformy transakcyjnej planowane jest świadczenie usług polegających na realizacji płatności anonimowych oraz obsłudze kryptowalut. Zgodnie z raporrem bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 5 października 2017 roku, uruchomienie przez Emitenta platformy transakcyjnej w wersji testowej planowane jest na grudzień 2017 roku.

Zgodnie z zawartą Umową nie doszło do zmiany w ramach struktury właścicielskiej produktów Eracoin oraz platformy transakcyjnej o roboczej nazwie SINPAY, a wzajemne rozliczenia pomiędzy Stronami będą następowały na zasadach pobierania prowizji od poszczególnych transakcji.

CWA SA (7/2017) Wybór oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego – Gmina Biała

Raport bieżący 7/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 Gmina Biała (województwo opolskie) wybrała Emitenta do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu

„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej ” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach otrzymanego zamówienia publicznego Emitent przygotuje i przeprowadzi szkolenia w zakresie:

1. Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej.

2. Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami.

3. Obsługi klienta w administracji samorządowej.

Wartość realizowanego zamówienia wyniesie 134.000 zł.

CWA SA (8/2017) Wybór oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizacja 5 seminariów branżowych”

Raport bieżący 8/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż pozyskał informację o wyborze przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oferty złożonej przez Emitenta w związku z postępowaniem

nr 87a/ORE/US/2017 na usługi społeczne pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”),

w części 2 oraz 3, w którym Emitent wziął udział.

Przedmiotem prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji postępowania jest organizacja 5 konferencji branżowych, obejmujących w szczególności przygotowanie i obsługę konferencji, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową oraz usługę transportowe.

Złożona przez Emitenta oferta w toczącym się postępowaniu została wybrana w zakresie części 2 oraz 3,

tj. w zakresie organizacji konferencji we Wrocławiu oraz Poznaniu. Wybór oferty w ww. zakresie został dokonany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, po ponownym dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (w częściach 2

oraz 3 wybór najkorzystniejszej oferty został unieważniony, a postępowanie w ww. zakresie przeprowadzono ponownie).

O ewentualnych zmianach w zakresie ww. informacji oraz zawarciu prawnie wiążącej umowy

Emitent poinformuje odrębnym raportem.27