Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Komunikaty

Finanse publiczne

Cyfrowy urząd

Zarządzanie oświatą

Prawo administracyjne

Rozwiązania informatyczne

Usługi doradcze

CWA SA (5/2018) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – „ LIR” Ryszard Linke

Raport Bieżący nr 5/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „„Emitent”) informuje, iż w dniu 9 maja 2018 r. podpisał umowę z Biuro Rachunkowe „LIR” Ryszard Linke, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„LIR” Ryszard Linke jest podmiotem wpisanym jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 108.

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

CWA SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Raport Kwartalny nr 4/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna raportu EBI:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (12/2018) Zakończenie negocjacji dot. realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 12/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia

9 marca 2018 roku dot. negocjacji realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” („Projekt”) informuje, iż zakończono negocjacje w zakresie realizacji Projektu. Podmioty, które brały udział w negocjacjach, tj. Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitenta jako Partner oraz Powiat Bytowski zawarły stosowne umowy o współpracy oraz przyjęły harmonogramy działań, zgodnie z którymi przewidywany termin na rozpoczęcie realizacji Projektu został przez strony wyznaczony na dzień 21 maja 2018 roku.

Wymogiem formalnym rozpoczęcia realizacji Projektu jest zawarcie właściwej umowy z MSWiA. , o której zawarciu Emitent będzie informował w ramach właściwego raportu bieżącego.

CWA SA (11/2018) Zawarcie umowy z Bit Evil S.A. w zakresie udzielenia licencji na silnik SNIPAY dla marki ERACOIN PAY

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie umowę udzielenia licencji na silnik SNIPAY („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Emitenta (licencjodawcę) licencji na korzystanie z wytworzonego przez Emitenta silnika SNIPAY, na rzecz Bit Evil S.A. (licencjobiorcy). Bit Evil S.A. będzie wykorzystywał silnik SINPAY pod marką własną ERACOIN PAY . Umowa określa sposób korzystania z silnika SNIPAY, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie pozostałe aspekty dotyczące wykonywania Umowy. Umowa została zawarta na czas określony – jednego roku licząc od dnia jej zawarcia.

Z tytułu udzielenia licencji, na polach eksploatacji wskazanych przez strony szczegółowo w Umowie, Emitentowi przysługuje wynagrodzenie kalkulowane jako procent od wartości zysku wygenerowanego przez Bit Evil S.A. z tytułu sprzedaży usług, z wykorzystaniem silnika SNIPAY należącego do Emitenta. Wynagrodzenie będzie kalkulowane każdorazowo na podstawie miesięcznych rozliczeń.

Zawracie ww. Umowy, z uwagi na sposób kalkulacji wynagrodzenia, może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

CWA SA (10/2018) Zakończenie negocjacji dot. realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 10/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2018 z dnia

8 marca 2018 roku dot. negocjacji realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych

w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzie-skiego” („Projekt”) informuje, iż zakończono negocjacje w zakresie realizacji Projektu.

Podmioty, które brały udział w negocjacjach, tj. spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarły stosowne umowy o współpracy oraz przyjęły harmonogramy działań, zgodnie z którymi przewidywany termin na rozpoczęcie realizacji Projektu został przez strony wyznaczony na dzień 14 maja 2018 roku.

Wymogiem formalnym rozpoczęcia realizacji Projektu jest zawarcie właściwej umowy z MSWiA o której zawarciu Emitent będzie informował w ramach właściwego raportu bieżącego.

CWA SA (9/2018) „Polska na Wózku” – zakończenie testów wewnętrznych

Raport bieżący 9/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 8 września 2017 roku, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku Emitent zakończył testy wewnętrzne aplikacji „Polska na Wózku”.

Kolejnym etapem realizacji projektu, będzie rozpoczęcie programu pilotażowego i stosowania aplikacji na poziomie powiatowym, zgodnie z założeniami wskazanymi w Dokumencie Informacyjnym.

O kolejnych etapy realizacji projektu „Polska na Wózku” Emitent będzie informował za pomocą raportów bieżących.

CWA SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 rok

Raport Bieżący nr 3/2018

Zarząd CWA S.A („Emitent”) informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za I kwartał 2018 rok na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2018 w dniu 31 stycznia 2018 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2018 rok był dzień 15 maja 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2018 roku nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (8/2018) Odpowiedzi na pytania zadane przez inwestorów w ramach spotkania zorganizowanego przez Emitenta zgodnie z „;Dobrymi Praktykiami Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport bieżący z plikiem 8/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) w związku ze spotkaniem z inwestorami, które zostało zorganizowane przez Emitenta oraz zadanymi w trakcie spotkania pytaniami, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść pytań zadanych przez inwestorów wraz z odpowiedziami Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: pkt. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

CWA SA (7/2018) Uruchomienie portalu o kryptowalutach oraz technologii blockchain

Raport bieżący 7/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje iż uruchomia portal internetowy kryptomapa.pl, który ma zrzeszać społeczność podmiotów lub osób zainteresowanych szeroko pojętym rynkiem kryptowalut oraz technologii blockchain. Funkcjonalności portalu będą umożliwiły m. in.: (1) wyszukiwanie punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami ; (2) publikowanie kursów kryptowalut ; (3) wymianę opinii użytkowników i ocenę punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami (4) pozycjonowanie promocje i marketing w/w punktów.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl nie pochłania znaczących nakładów inwestycyjnych, ponieważ Emitent wykorzystał do jego stworzenia głównie własne rozwiązania informatyczne oraz już zlecone i trwające prace w ramach projektów Emitenta. Emitent na dzień komunikatu nie szacuje również ewentualnych przychodów, które osiągnie dzięki uruchomieniu portalu kryptomapa.pl. jest jednak przekonany o jego potencjale.

Stworzenie portalu jest reakcją Emitenta na duże zainteresowanie kryptowalutami , punktami przyjmującymi płatności i odpowiedzią na pojawiające się trendy rynkowe. Za pomocą portalu Emitent ma na celu ewentualne umożliwienie sobie „bycia pierwszym” poprzez jak najszybsze zaistnienie na szeroko pojętym rynku kryptowalut.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl w żaden sposób nie wpływa na dotychczasową działalność Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta nadal pozostaje branża szkoleniowo – doradcza i informatyczna oraz świadczenie tych usług w szczególności na rzecz sektora publicznego.22

CWA SA (6/2018) Rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY

Raport bieżący 6/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2017

oraz raportu ESPI nr 9/2017, informuje, że zakończyły się prace nad platformą płatności elektronicznych SINPAY.

Przeprowadzone dotychczas prace informatyczne oraz testowe wdrożenia u partnerów handlowych umożliwiły stworzenie wersji alfa platformy płatności elektronicznych SINPAY. Aplikacja SINPAY umożliwia płatności kryptowalutami w technologii blockchain.

Platforma płatności elektronicznych SINPAY będzie łączyła wiele funkcji związanych z obsługą transakcji

i wsparciem raportowym sprzedawców. Emitent nie wyklucza jej implementacji pod kątem potrzeb e-kasyn

i elektronicznych gier hazardowych. Zakończenie prac umożliwia Emitentowi rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Technologia blockchain gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz anonimowość transakcji.

Platforna SNIPAY umożliwia dokonywanie płatności różnymi kryptowalutami czy też tokenami m. in.: Bitcoin; Etherum; Litecoin ,Pascal czy Eracoin

CWA SA (5/2018) Negocjacje realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 5/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”;), których stroną są m.in. : spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz Powiat Bytowski, w sprawie projektu o nazwie:

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

(dalej: „Projekt”;) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020 -POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach Powiatu Bytowskiego,

• Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych

i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie

zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami

dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-

organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.799.755,20 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.

CWA SA (4/2018) Negocjacje realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 4/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej:”Emitent” ,”Spółka” ) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”), których stroną są m.in.: spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący , Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego („JST”) Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie

w sprawie projektu o nazwie:

„Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego,

pilskiego i chodzieskiego” (dalej: „Projekt” ) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa

dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji

o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców

i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności

zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.399.670,40 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.