Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Yearly Archives: 2017

CWA SA (15/2017) Podpisanie umowy partnerskiej w obszarze Orange Digital Ecosystem z Orange Polska S.A.

Raport bieżący 15/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EPSI 3/2017 informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2017 roku powziął informacje o podpisaniu przez Orange Polska S.A. umowy partnerskiej „Moje Okazje” platformy Orange Digital Ecosystem („Umowa), na mocy której strony rozpoczną współpracę polegającą m.in. na oferowaniu przez Emitenta aktualnym i potencjalnym klientom Orange Polska SA możliwości otrzymania ofert na zakup towarów i usług oraz rozwiązań Emitenta.

Oferty i Produkty Emitenta prezentowane będą klientom Orange Polska S.A. za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów komunikacji marketingowej:

(1) dedykowanej strony internetowej Orange Polska S.A.;

(2) aplikacji mobilnej – Mój Orange – możliwej do pobrania w sklepach internetowych obsługujących platformy Android, iOS, Windows Mobile; lub

(3) w inny potwierdzony pomiędzy stronami sposób.

W ocenie Zarządu Emitenta wskazana powyżej umowa umożliwi Emitentowi sprzedaż szerokiemu gronu odbiorców usług ,produktów i rozwiązań technologicznych Emitenta oraz partnerów biznesowych Emitenta jednocześnie umożliwi też Emitentowi dalszy rozwój innych innowacyjnych działań Emitenta

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy Emitenta z Grupą Orange Polska S.A., a Emitent kontynuuje obecnie negocjacje z Orange Polska S.A. w zakresie dedykowanych rozwiązań informatycznych.

CWA SA (14/2017) Zawarcie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”

Raport bieżący 14/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskało informację na temat podpisania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy (dalej: „Umowa”), której stroną jest m.in. Emitent, w zakresie realizacji programu partnerskiego, którego celem jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze:

podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zadań

Zawarta Umowa obejmuje realizację Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”, który będzie realizowany od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. (dalej: „Projekt”) w ramach partnerstwa przez następujące instytucje: spółkę Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partnera wiodącego, Emitenta jako Partnera oraz Gminy : Borzęcin, Brzesko, Słaboszów, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice i Racławice.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi miesz-kańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomo-ściami,

• Doskonalenie kompetencji 136 kadr z 8 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera w związku z realizacją Umowy obejmują koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu opiewa na kwotę 1 489 344 zł. ( słownie : milion czterysta osiemdziesiąt dźiewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote )

CWA SA (5/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 5/2017

Zarząd CWA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa z EBC Solicitors S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:

1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

CWA SA (6/2017) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raport Bieżący nr 6/2017

Zarząd CWA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).

 

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:

 1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

CWA SA (13/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy z Gminą Białą

Raport bieżący 13/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI

nr 7/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącego wyboru oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego

– Gmina Biała, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Gminą Białą umowę na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej admini-stracji publicznej ” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (dalej: „Umowa”)

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowa-dzenia szkoleń w zakresie orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej, orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami oraz obsługi klienta w administracji samorządowej. Szkolenia będą realizowane w okresie I kwartału 2018 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, wartość Umowy wynosi 134.000 zł.

CWA SA (12/2017) Zawarcie umowy z JWA S.A. zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną

Raport bieżący 12/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 18 października 2017 roku dot. rozpoczęcia negocjacji w zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną, informuje, iż w dniu 5 grudnia 2017 roku zawarł z JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („JWA S.A.”) umowę o współpracy na podstawie której Emitent zlecił JWA S.A. realizację prac programistycznych związanych z utworzeniem oraz implementacją rozwiązań informatycznych do platformy transakcyjnej Emitenta (dalej: „Umowa”).

Realizacja Umowy oraz wykonanie prac programistycznych związane jest z usługami za pośrednictwem platformy transakcyjnej Emitenta polegających na obsłudze płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).

Zgodnie z zawartą Umową, wykonanie prac programistycznych nastąpi do dnia 31.12.2017r

Umowa bezpośrednio nie będzie wywierała istotnego na sytuację finansową Emitenta oraz nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

CWA SA (11/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy na organizację seminariów branżowych z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach postępowania nr 187a/ORE/US/2017

Raport bieżący 11/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI

nr 8/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku dotyczącego wyboru oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizację 5 seminariów branżowych”, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji umowę na organizację przez Emitenta konferencji we Wrocławiu (dalej: „Umowa”) w związku z postępowaniem prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji nr 187a/ORE/US/2017 na usługi społeczne

pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do organizacji konferencji we Wrocławiu, która odbędzie się w dniu 12 -13 grudnia 2017 r , a zakres usług świadczonych przez Emitenta na podstawie Umowy obejmuje wsparcie zamawiającego oraz przygotowanie i obsługę konferencji, świadczenie usług konferencyjnych, zapewnienie usługi restauracyjnej, usługi hotelowej oraz usługi transportowej.

Zawarcie Umowy oraz jej realizacja w ocenie Emitenta przyczyni się do ugruntowania silnej pozycji CWA w obszarze realizacji zadań dla sektora edukacji rządowej i samorządowej

Wartość realizowanej Umowy wyniesie :122 880 zł .

CWA SA (10/2017) Rozpoczęcie negocjacji z Extreme Hobby

Raport bieżący 10/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 roku rozpoczął negocjacje z producentem odzieży sportowej marką Extreme Hobby , których celem jest zawarcie umowy w zakresie wdrożenia w Extreme Hobby platformy płatności elektroninych o roboczej nazwie SINPAY.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.

CWA SA (9/2017) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy ramowej ze spółką BitEvil S.A.

Raport bieżący 9/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017

z dnia 6 października 2017 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o współpracy) informuje,

iż w dniu dzisiejszym doszło do zakończenia negocjacji oraz zawarcia umowy o współpracy ze spółką BitEvil S.A.

z siedzibą w Warszawie w zakresie wykorzystania kryptowaluty Eracoin w platformie płatności elektronicznych,

o roboczej nazwie SINPAY, której uruchomienie planuje Emitent (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z Umową, za pośrednictwem platformy transakcyjnej planowane jest świadczenie usług polegających na realizacji płatności anonimowych oraz obsłudze kryptowalut. Zgodnie z raporrem bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 5 października 2017 roku, uruchomienie przez Emitenta platformy transakcyjnej w wersji testowej planowane jest na grudzień 2017 roku.

Zgodnie z zawartą Umową nie doszło do zmiany w ramach struktury właścicielskiej produktów Eracoin oraz platformy transakcyjnej o roboczej nazwie SINPAY, a wzajemne rozliczenia pomiędzy Stronami będą następowały na zasadach pobierania prowizji od poszczególnych transakcji.

CWA SA (7/2017) Wybór oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego – Gmina Biała

Raport bieżący 7/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 Gmina Biała (województwo opolskie) wybrała Emitenta do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu

„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej ” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach otrzymanego zamówienia publicznego Emitent przygotuje i przeprowadzi szkolenia w zakresie:

1. Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej.

2. Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami.

3. Obsługi klienta w administracji samorządowej.

Wartość realizowanego zamówienia wyniesie 134.000 zł.

CWA SA (8/2017) Wybór oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizacja 5 seminariów branżowych”

Raport bieżący 8/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż pozyskał informację o wyborze przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oferty złożonej przez Emitenta w związku z postępowaniem

nr 87a/ORE/US/2017 na usługi społeczne pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”),

w części 2 oraz 3, w którym Emitent wziął udział.

Przedmiotem prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji postępowania jest organizacja 5 konferencji branżowych, obejmujących w szczególności przygotowanie i obsługę konferencji, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową oraz usługę transportowe.

Złożona przez Emitenta oferta w toczącym się postępowaniu została wybrana w zakresie części 2 oraz 3,

tj. w zakresie organizacji konferencji we Wrocławiu oraz Poznaniu. Wybór oferty w ww. zakresie został dokonany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, po ponownym dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (w częściach 2

oraz 3 wybór najkorzystniejszej oferty został unieważniony, a postępowanie w ww. zakresie przeprowadzono ponownie).

O ewentualnych zmianach w zakresie ww. informacji oraz zawarciu prawnie wiążącej umowy

Emitent poinformuje odrębnym raportem.27

CWA SA (6/2017) Podpisanie umowy w zakresie przetwarzania informacji chronionych

Raport bieżący z plikiem 6/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/1027 z dnia 5 października 2017 roku Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2017 roku Emitent zawarł z Orange Polska S.A. umowę, która reguluje zobowiązania Emitenta w zakresie przetwarzania informacji chronionych, tj. danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych od spółek z całej grupy kapitałowej Orange Polska S.A.

Umowa przewiduje możliwość nałożenia na Emitenta kary umownej w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy dotyczących informacji chronionych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji kolejnych etapów negocjacji, w tym w szczególności w zakresie zawarcia kolejnych umów oraz ich warunków, Emitent będzie przekazywał w trybie publikacji stosownych raportów.

CWA SA (5/2017) : Rozpoczęcie negocjacji w zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną

Raport bieżący 5/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2017 roku rozpoczął negocjacje z firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („JWA S.A.”), których celem jest zawarcie umowy w zakresie zlecenia JWA S.A. prac programistycznych związanych z utworzeniem oraz implementacją rozwiązań informatycznych do platformy transakcyjnej Emi-tenta. Celem realizacji prac programistycznych, objętych negocjacjami jest umożliwienie świad-czenie usług za pośrednictwem platformy transakcyjnej polegających na obsłudze płatności.

Opracowane przez JWA S.A. i przekazane do Emitentowi rozwiązanie zapewnić ma obsługę płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wy-mianę) za pośrednictwem platformy transakcyjnej Emitenta.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków

i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.

CWA SA (4/2017) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy współpracy

Raport bieżący 4/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 października 2017 roku Emitent rozpoczął negocjacje zmierzające do zawarcia umowy współpracy ze spółką Bit Evil S.A. w zakresie wykorzystania kryptowaluty eracoin w projekcie platformy transakcyjnej budowanej przez Emitenta.

Za pośrednictwem platformy planowane jest świadczenie usług polegających na płatności anonimowych, obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż prowadzone pracę będą stwarzały warunki do dalszego rozwoju Spółki poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz będzie miało wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.

CWA SA (3/2017) Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego

Raport Bieżący nr 3/2017
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Emitent”) przekazuje

w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (2/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raport Bieżący nr 2/2017

 

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2017.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazania raportu okresowego będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

CWA SA (3/2017) Rozpoczęcie negocjacji z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym

Raport bieżący 3/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku Emitent rozpoczął negocjacje z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym, której celem jest zawarcie umowy o współpracy w zakresie dostarczania dedykowanych rozwiązań informatycznych, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych zamówień, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb, dla spółek z grupy operatora telekomunikacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat realizacji kolejnych etapów negocjacji, w tym w szczególności w zakresie zawarcia umowy oraz jej warunków, Emitent będzie przekazywał w trybie publikacji stosownych raportów.